1) Úvodní ustanovení, platnost Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen VOP), upravují smluvní vztah mezi Objednatelem (dále jen „Objednatel“) a Dodavatelem Zboží nebo Vzdělávacích služeb, Online produktů, nebo technického poradenství (dále jen „Dodavatel“), kterým je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., IČ: 24843369, DIČ: CZ24843369 (společnost je registrovaným plátcem DPH) se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563.

1.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 7. 2023.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4 Znění těchto VOP může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5 Právní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem se řídí rozhodnými platnými právními předpisy České republiky, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a v případech, kdy Objednatelem je Spotřebitel, zákonem č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).

1.6 Kontaktní údaje Dodavatele:
a) Adresa pro doručování písemností: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika.
b) Číslo datové schránky: g5f2qez
c) Elektronický kontakt: info@diagnostika-delphi.cz
d) Číslo bezplatné zákaznické linky: +420 800 664 466
e) Čísla ostatních zákaznických linek: +420 235 313 119
f) Číslo linky technické podpory: +420 296 226 066
g) Číslo Faxu: +420 227 077 970
h) Internetová adresa pro podání reklamací: https://www.diagnostika-delphi.cz/rma. Pokud preferujete písemné podání, stáhněte si prosím formulář Reklamační list a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.
ch) Kontaktní formulář pro elektronický kontakt: https://www.diagnostika-delphi.cz/kontakty
i) Kontaktní formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, podání stížnosti, podání žádosti zpracovateli osobních údajů a užití práva být zapomenut: Podání požadavku. Pokud preferujete písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

2) Definice důležitých pojmů

2.1 Dodavatel. Dodavatel je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. se sídlem a kontakty uvedenými v odstavci 1.6 těchto VOP.

2.2 Portál. Portálem se rozumí webové rozhraní, tvořené souborem internetových stránek, webových aplikací např. LMS, redakčního systému a internetového obchodu, běžících na internetové doméně www.diagnostika-delphi.cz a jejích subdoménách (dále jen Portál). Provozovatelem Portálu je Dodavatel.

2.3 Kupní smlouva. Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním mezi Dodavatelem a Objednatelem (dále jen Kupní smlouva). Dodavatel se zavazuje Objednateli zpřístupnit Online produkt, umožnit účast na Vzdělávací službě, nebo dodat Objednateli Zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za výše uvedené kupní cenu. VOP definují Kupní smlouvu dvěma způsoby. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem a Spotřebitelská kupní smlouva. Okamžik uzavření kupní smlouvy je definován v čl. 3 těchto VOP.

2.4 Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem je taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku.

2.5 Spotřebitelská kupní smlouva. Spotřebitelská kupní smlouva je taková kupní smlouva, ve které je Objednatelem spotřebitel. Dle platné legislativy ČR tj. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, je spotřebitel lépe chráněn než Objednatel, který spotřebitelem není. Pokud není Objednatelem spotřebitel, pak se nevyužijí ustanovení těchto VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou kupní smlouvu je možné uzavřít distančním způsobem.

2.6 Objednatel. Objednatel je ten, kdo prostřednictvím Portálu uzavře Kupní smlouvu s Dodavatelem, a tím koupí Zboží, objedná technické poradenství, nebo koupí Online produkt (digitální obsah) nebo objedná Vzdělávací službu, pro sebe, nebo své zaměstnance tj. Účastníky nebo Koncové uživatele. Objednatel může být podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.), nebo Spotřebitel.

2.7 Spotřebitel. Spotřebitel je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu povolání.

2.8 Účastník. Účastník je fyzická osoba přímo se účastnící realizace Vzdělávací služby nebo využívající Online produkt formou elektronického Přístupu na své jméno a e-mail, udělený Dodavatelem a uhrazený Objednatelem, nebo využívá telefonické Technické poradenství s jednoznačnou Identifikací účastníka. Účastníkem může být fyzická osoba shodná či odlišná od Objednatele. Může se jednat např. o zaměstnance Objednatele nebo jím pověřenou osobu. Účastníkem může být i fyzická, právnická osoba, nebo spotřebitel, který získal přístup prostřednictvím slevového kupónu či Voucheru.

2.9 Koncový uživatel. Koncový uživatel je osoba s patřičnou kvalifikací v automobilovém, strojním nebo elektrotechnickém oboru. Koncový uživatel je současně uživatel diagnostického zařízení za účelem údržby a servisu osobních, lehkých užitkových a těžkých užitkových vozidel a motocyklů. Koncovým uživatelem může být Objednatel tzn. podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.) resp. její pověřená osoba/y či zaměstnanci, nebo Spotřebitel.

2.10 Uživatel. Uživatelem se rozumí takový návštěvník portálu, který provedl registraci bez aktivace účtu, nebo registraci s následnou aktivací, ale neobjednal žádné Zboží, Technické poradenství, nebo Online produkt, nebo neaplikoval slevový kupón, nebo voucher, na který má nárok. Uživatel je návštěvník stránek s bezplatnou registrací. I v případě, že bude Dodavatelem Uživateli udělen přístup k libovolnému Online produktu, např. k bezplatnému Online produktu, nebo Online produktu na zkoušku, nevzniká Uživateli žádný nárok na používání a přístup k Online produktu. Přístup mu může být dle uvážení Dodavatele kdykoliv pozastaven, nebo uživatelský účet zrušen viz. odstavec 10.11 těchto VOP.

2.11 Objednávka. Objednávkou se rozumí závazná objednávka konkrétního Zboží, Technického poradenství, Vzdělávací služby nebo Online produktu, uskutečněná Objednatelem v souladu s čl. 3 těchto VOP (dále jen „Objednávka“).

2.12 Vzdělávací služba. Vzdělávací službou se rozumí služba poskytovaná individuálně. Typicky se jedná např. o školení, kurz, seminář, workshop, konferenci, kongres, vzdělávací program dospělých, mimoškolní výchovu či jiný typ veřejného prezenčního, kombinovaného nebo hybridního programu pořádaného Dodavatelem (dále jen „Vzdělávací služba“).

2.13 Online produkt. Online produkt je virtuální produkt digitálního obsahu nebo služby, který je nabízen na Portále. Online produktem se rozumí např. online kurz (soubor audiovizuálního obsahu, či výukových textů), infoprodukt (soubor audiovizuálního obsahu, materiálů ke stažení, kvízů atd.), on-line streaming dat např. živý online přenos (živý stream), distanční školení prostřednictví on-line streamingových služeb, webinář, vzdělávací program dospělých a mimoškolní výchovy ve formě lektorské činnosti na zakázku prostřednictvím on-line streamingu, e-booky, skripta a studijní opory v elektronické podobě, články v blogu či jiný typ digitálního obsahu.

2.14 Zboží. Zboží jsou fyzické produkty, které jsou nabízeny v E-shopu, ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem.

2.15 E-shop. E-shop je webové rozhraní internetového obchodu dostupného na Portále, kde je Objednateli umožněno vyplnit objednávkový formulář (KOŠÍK, POKLADNA), kde vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, a zvolí způsob úhrady a dopravy.

2.16 Ceník. Ceník zboží a služeb představuje aktuální ceník Zboží, Technického poradenství, Online produktů a Vzdělávacích služeb ke dni uzavření Kupní smlouvy, zveřejněný prostřednictvím E-shopu a stránek jednotlivých Online produktů a stránek Technického poradenství a Vzdělávacích služeb obsahujících objednávkové formuláře, vše na Portále. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku.

2.17 Kupní cena. Kupní cena Zboží, Technického poradenství, Online produktu, Vzdělávací služby je cenou určenou dle Ceníku, platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Online produktu, Vzdělávací služby nebo Zboží. U zboží kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle čl. 4 těchto VOP.

2.18 Prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se rozumí především veřejná komunikační síť (např. síť Internet), elektronická pošta, neadresovaný a adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou a bez (lidské) obsluhy, rozhlas, videotelefon tj. telefon s obrazovkou.

Prostředky komunikace na dálku umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, tj. Dodavatel a Objednatel se nemusejí osobně setkat, protože kupní smlouvu uzavírají přes Portál, na základě vyplněné a odeslané objednávky Objednatelem a potvrzené přijaté objednávky Dodavatelem, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků na dálku, např. internetových komunikátorů tzn. komunikačních nástrojů, jako jsou Messenger, Skype, Viber, WhatsApp apod. (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“).

2.19 Uživatelský účet. Schválená registrace do Uživatelského účtu představuje základní úroveň uživatelských práv v rámci používání neveřejných či vybraných zpoplatněných sekcí Portálu, např. účtu v Eshopu, bezplatných kurzů zdarma, apod. (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná.

2.20 Přístup. Přístupem se rozumí zajištění přístupu k online produktu (dále jen „Přístup“) uživateli Portálu, který má již vytvořený a funkční Uživatelský účet. Přístup k online produktu je Objednateli nebo Účastníkovi vytvořen na základě uhrazení potvrzené Objednávky, aplikace slevového kupónu nebo Voucheru. Přístup je možné udělit pouze Uživateli (Objednateli/Účastníkovi).

2.21 Znalostní test. Znalostní test má prověřit, zdali Objednatel či Účastník dosahuje požadovaných odborných znalostí pro danou úroveň Vzdělávací služby či Online produktu. Znalostní test pro konkrétní Vzdělávací službu má předem nastavenou hranici úspěšnosti, ze které jasně vyplývá, zda je služba pro Objednatele vhodná, doporučená, nedoporučená či nedostupná. Výsledky Znalostních testů slouží pro Objednatele ve většině případů jako ukazatel vhodnosti či potřeby Vzdělávací služby u Dodavatele objednat a zúčastnit se jí, popř. získat určitou výhodu.

2.22 Slevový kupón, Voucher. Slevové kupóny nebo Vouchery jsou speciální poukázky na slevu, při uskutečňování nákupu přes objednávkový systém Portálu.

2.23 Diagnostické zařízení. Diagnostickým zařízením se rozumí hardwarové a softwarové vybavení, které je od sebe vzájemně neoddělitelné a není-li uvedeno jinak, také neprodejné. Diagnostické zařízení se zpravidla skládá z hardwarového VCI (Vehicle Communication Interface) a licencovaného softwarového vybavení, nainstalovaného do osobního počítače (dále jen „PC“). Diagnostické zařízení se pomocí VCI připojí k diagnostické zásuvce vozidla a následně se připojí k PC (např. Notebooku), na platformě operačního systému, dle specifikace Výrobce Diagnostického zařízení (obvykle MS Windows). Připojení k vozidlu přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky (diagnostické zásuvky) zpřístupní Koncovému uživateli přímý datový tok vozidla. S ohledem na rozsah poskytovaných dat datového toku lze diagnostická zařízení rozdělit do třech základních kategorií. 1) Diagnostické zařízení, umožňující navazování komunikace s palubním diagnostickým systémem vozidla (OBD), které dovoluje navazovat komunikaci v souladu s normami ISO 15031 a SAE J1979 pouze za účelem čtení informací souvisejících s emisemi. Ani v tomto případě se nejedná o zařízení určené laikům, jak vyplývá ze specifikací uvedených v bodech 3.1 až 3.8.2 dodatku 3. předpisu OSN č. 83, nicméně tímto Diagnostickým zařízením není možné, aby běžný laik mohl narušit funkci např. bezpečnostních systémů, nebo subsystémů, majících vliv na bezpečnost (vč. bezpečnosti silničního provozu). 2) OE (Original Equipment) Diagnostické zařízení je užíváno výrobcem vozu, jeho autorizovaným dealerem nebo jeho autorizovanou opravnou. V souladu s blokovými výjimkami mohou tato diagnostická zařízení používat i nezávislé opravny, za specifických podmínek výrobce vozu (schvalovací proces, certifikáty apod.). Tato zařízení umožňují vše potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, přípravy pro technické prohlídky, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci nebo dálkovou diagnostickou podporu vozidla, které výrobce používá za účelem opravy a údržby. Laikům zpravidla výrobce vozu nezpřístupní licenci software, neboť vyžaduje prokázání odborné činnosti nebo způsobilosti. 3) Aftermarket diagnostická zařízení určená pro nezávislé opravny. Jsou vyráběna výrobci mimo síť OE a nejsou využívána autorizovanými opravnami. Tato zařízení umožňují vše potřebné pro diagnostiku, údržbu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci nebo dálkovou diagnostickou podporu vozidla, to vše částečně nebo v omezené míře. Laici si tuto diagnostiku mohou koupit a mohou tak zasahovat do systémů a subsystémů ovlivňujících bezpečnost. Výrobci zavádějí, v rámci kybernetického zabezpečení, ochranu elektronických řídicích jednotek, pro účely omezení zpřístupnění datového toku vozidla neoprávněným osobám. Evropská komise postupně zavádí certifikaci SERMI. Pokročilá aftermarket diagnostická zařízení disponují možnostmi, jak získat bezpečnostní certifikáty, ale pouze odborně kvalifikovaným koncovým uživatelům. Pokud je Objednatelem i koncovým uživatelem laik, tak důrazně doporučujeme zvážit objednávku a používání Diagnostických nástrojů.

2.24 Technické poradenství. Technické poradenství je služba telefonické technické podpory, poskytovaná dodavatelem, dle aktuálního ceníku uvedeného na stránce objednávky technické podpory. Technická podpora je bezplatně poskytována pouze Objednatelům, kteří mají zaplacené maintenance a aktualizační poplatky u Dodavatele v souladu s podmínkami a licenčními smlouvami Výrobce a Distributora.

2.25 Identifikace účastníka. Identifikací účastníka se rozumí, že je Dodavatel schopen jednoznačně určit, že dotyčná osoba má právo na přístup k telefonickému technickému poradenství. Validace účastníka probíhá buď prostřednictvím zaregistrovaného telefonního čísla Objednatele, nebo na základě PIN kódu, který účastník použije po vyzvání při dovolání se na call centrum Dodavatele. PIN kód účastník získá k předplacené službě, nebo po objednání Technického poradenství na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené v objednávce, nebo telefonicky prostřednictvím zaměstnace Dodavatele.

2.26 Výrobce. Výrobcem se rozumí výrobce Diagnostického zařízení, které Dodavatel, jako jeho přímý smluvní Distributor, nabízí prostřednictvím portálu a eshopu.

2.27 Licence. Licencí se rozumí diagnostický softwarový produkt (dále jen „Diagnostický software“), na který se vztahuje licenční smlouva. Diagnostický software je určen k použití s příslušným diagnostickým hardware VCI, jakož i všechna související online nebo elektronická dokumentace, autorizované aktualizace nebo doplňky softwaru. Diagnostický software je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními dohodami. Diagnostický software se neprodává; je licencován. Některé funkce Diagnostického software vyžadují platné předplatné licence. Nedodržení licenčního předplatného bude mít za následek omezení funkcí a funkčnosti Diagnostického software.

2.28 Licenční smlouva. Licenční smlouva je právním aktem mezi Objednatelem (buď fyzickou osobou nebo právnickou osobou, v licenční smlouvě označovanou jako „Nabyvatel licence“) a společností Delphi Technologies, společností BORGWARNER a/nebo jejími přidruženými společnostmi, které Dodavatel zastupuje jako Distributor.

2.29 Distributor. Distributor produktů Delphi Technologies, BORGWARNER je Dodavatel, tj. společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Popis nabízeného Zboží, Online produktu nebo Vzdělávací služby za účelem Objednávky je vždy uveden na samostatné webové stránce s produktem a souvisejících stránkách, kde jsou vždy uvedeny všechny části, ze kterých se produkty skládají, komu jsou určeny, co Objednateli či Účastníkovi mohou přinést, v jakém formátu nebo rozsahu dodávky jsou poskytovány či dodávány, obsahují-li případné bonusy a v případě Online produktu a Vzdělávací služby existují-li podmínky pro účast nebo pro vstup do kurzu nebo nutnosti zakončení kurzu zkouškou. Není-li na webové stránce Online produktu uvedeno jinak, je digitální obsah vždy zpřístupněn Objednateli po uhrazení kupní ceny.

3.2 Objednatel objednává Zboží, Online produkt (digitální obsah) nebo Vzdělávací službu přes Portál. Za Objednávku se považuje jedna z následujících možností realizace objednávky Objednatelem:
a) Objednatel vloží vybraný produkt do košíku, přejde na stránku „Pokladna“ a objednávku odešle stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Odesláním objednávky Objednatel strvzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s možností odstoupit od smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu, typ licence), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu.
b) Vyplnění a odeslání příslušných objednávacích a prodejních online formulářů na Portále. Objednávka probíhá obdobně jako v předchozím bodě,s tím rozdílem, že se nejedná o stránku pokladna, ale samostatný prodejní formulář.
c) Akceptací zaslané nabídky dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku, prostřednictvím e-mailové zprávy.
d) Uzavření smlouvy distančním způsobem, tzn. např. po telefonu, dle ustanovení § 1820 až 1840 občanského zákoníku, na některém z kontaktů, uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP.
e) Zaslání písemné objednávky poštou nebo kurýrní službou na adresu uvedenou v čl. 1.6.
f) Předání a smluvení osobně.

3.3 Pokud je Objednatel fyzická osoba, a objednává jako spotřebitel, a přesto uvede v objednávce IČ, pak se tímto krokem, ve smyslu uzavření Kupní smlouvy, změní statut Objednatele ze spotřebitele na podnikatele. V takovém případě Objednatel uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel nebo právnická osoba, a nikoli jako spotřebitel.

3.4 K uzavření Kupní smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem prostřednictvím Portálu dochází v okamžiku, kdy je Objednateli doručeno přijetí objednávky Dodavatelem, respektive akceptace objednávky Objednatele, a to formou e-mailové zprávy, která bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při vytváření objednávky.

3.5 Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě individuální dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.6 Dodavatel je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru Zboží nebo Vzdělávací služby, požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky).

3.7 Podmínkou platnosti objednávky, uskutečněné dle odstavce 3.2 a) a b), je řádné vyplnění veškerých, formulářem povinně požadovaných náležitostí, pravdivě nebo sdělení formou e-mailové zprávy. Ostatní formy objednávek, dle odstavce 3.2 c) až f), potvrdí Dodavatel na základě osobní komunikace.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Zboží, Online produktů nebo Vzdělávacích služeb, a to:
a) Zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvené VOP.
b) S osobami, které v rámci zvolené Vzdělávací služby nedosáhly požadované hranice úspěšnosti ve Znalostním testu, je-li Znalostní test pro vzdělávací službu dostupný či vyžadován.
c) Z důvodu nedostupnosti (skladové nebo naplnění kurzu). Zboží, Online produkty a Vzdělávací služby mohou mít časově ohraničenou možnost nabídky prodeje či registrace nebo mohou být limitovány počtem Účastníků do naplnění kapacity kurzu, školení, webináře apod. Pokud se toto omezení Online produktu či Vzdělávací služby týká, pak je vždy vše uvedeno přímo na příslušné stránce či stránkách s nabídkou Online produktu, Vzdělávací služby.
d) Bez uvedení důvodu. Online produkt, Vzdělávací služba nebo Zboží, uvedené v nabídce Portálu, představuje nabídku, jež má výhradně informativní charakter a nepovažuje se bez dalšího za návrh dodat Online produkt, Vzdělávací službu nebo Zboží. Ustanovení podle § 1732 odst. 2. Občanského zákoníku se nepoužije.

3.9 Dodavatel si vyhrazuje právo stornovat jakoukoliv objednávku, ať už před či po jejím uhrazení, v případě, že Objednatel nedokáže doložit, že je oprávněn k podnikatelské činnosti v oblasti „Opravy silničních vozidel“ v souladu s živnostenským zákonem ve státě (nebo jeho alternativou k českému OZ), do kterého může Dodavatel Diagnostické zařízení dodat. V některých případech je Dodavatel vázán distribučními smlouvami a dohodami s Výrobci a dodavateli, které zastupuje. Tyto smlouvy mohou obsahovat omezení, týkající se prodeje Diagnostických zařízení, včetně nutnosti ověření Objednatele, či omezení prodeje do určitých geografických oblastí a jurisdikcí. Neuposlechnutí těchto omezení může mít za následek smluvní sankce pro Dodavatele. Toto ustanovení je navrženo tak, aby chránilo Dodavatele před možnými sankcemi, způsobenými porušením těchto distribučních smluv a dohod. Dodavatel tímto zdůrazňuje, že plní své povinnosti v rámci smluvních vztahů s Výrobci a dodavateli, a to včetně dodržování pravidel pro prodej Diagnostických zařízení. Případnou uhrazenou bezhotovostní platbu Objednatelem a připsanou na bankovní účet Dodavatele, vrátí Dodavatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši, a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48 hod.

3.10 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory), v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, si hradí Objednatel sám.

3.11 Veškeré objednávky, realizované dle odstavce 3.2 a) až f), jsou považovány za závazné. Odesláním Objednávky vyjadřuje Objednatel souhlas s těmito VOP.

3.12 Jednotlivé Objednávky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Vzdělávací služby, Online produktu (je-li omezena kapacita nebo časový limit) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží. Při naplnění kapacity realizované Vzdělávací služby, Online produktu (je-li kapacita omezena) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží, bude Dodavatel neprodleně Objednatele informovat o nemožnosti účasti nebo poskytnutí elektronického přístupu, nebo dodání Zboží. Případné uhrazené bezhotovostní platby Objednatelem, připsané na bankovní účet Dodavatele, vrátí Dodavatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48 hod.

3.13 Objednatel Vzdělávací služby, např. prezenčního školení, souhlasí s Organizačními pokyny Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 15 těchto VOP.

3.14 Objednatel Vzdělávací služby, např. prezenčního školení, souhlasí se storno podmínkami Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 8 těchto VOP.

3.15 Objednávky Vzdělávacích služeb, nebo vybraných Online produktů, realizovaných online streamingem v reálném čase, Dodavatel přijímá nejpozději 2 pracovní dny před zahájením Vzdělávací služby nebo vybraného Online produktu. V případě přihlášení v termínu kratším je Objednateli doporučen přímý kontakt uvedený v odstavci 1.6 těchto VOP.

3.16 V rámci vybraných Vzdělávacích služeb a Online produktů může být, ještě před jejich realizací, tzn. před potvrzením objednávky, vyžadováno po Objednateli nebo jeho Účastníkovi, složení Znalostního testu písemnou či elektronickou formou, tzn. prostřednictvím Portálu. Je-li složení Znalostního testu povinné pro účast na Vzdělávací službě, nebo vytvoření Přístupu k Online produktu Dodavatelem, bude tato podmínka vždy uvedena na konkrétní stránce Online produktu nebo Vzdělávací služby.

3.17 U vybraných Vzdělávacích služeb (prezenčních školení) a Online kurzů nabízí Dodavatel, nad rámec zákonné povinnosti, 100% garanci vrácení peněz v případě nespokojenosti. V těchto případech může Dodavatel podmínit možnost nadstandardní smluvní záruky označené „100% garance vrácení peněz v případu nespokojenosti“ absolvováním Znalostního testu.

3.18 Pokud Dodavatel zjistí pochybnosti v objednávce, může Objednatele kontaktovat pro ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky Dodavateli ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána.

3.19 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, jejíž součástí je objednávka Objednatele a přijetí VOP, se uzavírá v elektronické podobě. Smlouvu Dodavatel archivuje v elektronické podobě v souladu s právním řádem České republiky.

3.20 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží Delphi Technologies DS150E, DS180, DS450, DS480, které je diagnostické zařízení, se vztahuje licenční smlouva Výrobce v souladu s odstavci 2.28 a 19.2 těchto VOP. Po Objednávce bude Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci licence v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem) na hardwarovém nosiči (USB bezpečnostním klíči), který bude Dodavatelem dodán Objednateli spolu s konkrétním diagnostickým zařízením. Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým zařízením jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce.

3.21 Dodavatel si vyhrazuje právo, ve výjimečných případech, Objednateli objednané Zboží nedodat a objednávku stornovat. Jedná se především o situaci, kdy na eshop byl omylem, zjevně chybně, uveden nestandardní údaj o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Došlo-li k technické chybě nebo pochybení zaměstnance Dodavatele. Dodavatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Objednateli celou cenu, kterou uhradil na základě Kupní smlouvy.

4) Platební podmínky a úhrada Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů

4.1 Úhradu za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží, dále jen „cenu“, může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

 • Za Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkty bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně u Raiffeisenbank a.s.:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 6376440001/5500
  IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
 • Za Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkty bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně u Volksbank Löbau-Zittau eG:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
  BIC : GENODEF1NGS
 • Za Zboží hotovostně smluvnímu přepravci Dodavatele, v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatele v objednávce;
 • Za Online produkty, Vzdělávací služby a Zboží v hotovosti v sídle společnosti na adrese: Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika (návštěvy je nutné hlásit předem na +420 800 664 466, děkujeme).

4.2 V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je Objednatel povinen uhradit cenu Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkt společně s uvedením variabilního symbolu platby dle čísla zálohové faktury. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele. Bezhotovostní platby bankovním převodem na účet Dodavatele na základě zálohové faktury mohou trvat 1 – 2 pracovní dny. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Objednatel do e-mailu, potvrzujícím přijetí objednávky.

4.3 Splatnost kupní ceny je v případě bezhotovostního převodu splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Jedná-li se o Vzdělávací službu pořádanou prezenční formou např. kurz, školení, seminář je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny za Vzdělávací službu tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Dodavatele nejpozději dva pracovní dny před jejím zahájením. Bez prokazatelného doložení včasné úhrady nemusí být účastníkovi umožněna účast na Vzdělávací službě.

4.4 Jedná-li se o Online produkt Webináře nebo podobného živého přenosu, je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Dodavatele nejpozději v průběhu pracovního dne předcházejícímu dni konání živého přenosu webináře.

4.5 Ve vztahu k obecně závazným právním předpisům České republiky vystaví Dodavatel, na základě uhrazené Kupní ceny Objednateli, daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (21%) a Objednatel, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel Objednateli po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5) Ceny Zboží, Vzdělávacích služeb, Online produktů a Technického poradenství

5.1 Není-li uvedeno jinak, jsou ceny Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů, na Portále vždy uváděny vč. DPH 21 %.

5.2 Kupní cena se hradí v korunách českých. V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je možná úhrada i v Eur. Cena v Eur bude stanovena dle aktuálního denního kurzu ČNB. V případě delší doby splatnosti zálohové faktury, nebo otálení ze strany Objednatele s úhradou platby, může Dodavatel Objednateli vyčíslit dodatečný náklad a vyfakturovat dodatečně částku ve výši kurzové ztráty, která Poskytovateli vznikla z důvodu změny měnového kurzu. Popř. si Dodavatel vyhrazuje, v případě kurzové ztráty, zálohovou fakturu stornovat a vystavit novou dle aktuálního denního kurzu ČNB.

5.3 Registrovaným slovenským plátcům DPH účtujeme ceny Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů bez DPH 21%.

5.4 Dodavatel je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH Objednateli, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který Vzdělávací službu, Online Produkt, nebo Zboží objednal s cenou bez DPH.

5.5 V ceně Vzdělávací služby – prezenčního školení jsou zahrnuta tištěná skripta, základní psací potřeby, občerstvení a oběd. Jsou-li součástí prezenčního školení i bonusy, jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného školení/kurzu.

5.6 V cenách prezenčních školení nebo kurzů, jsou-li zakončeny zkouškou nebo certifikací, nemusí být cena zkoušky zahrnuta. Veškeré náležitosti jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného kurzu.

5.7 Ceny uvedené na Portále vč. Eshopu jsou platné pouze v okamžiku učinění konkrétní objednávky Kupujícím a jsou tedy neměnné pouze po dobu vyplňování objednávky až do okamžiku jejího odeslání, resp. dokončení. Prodávající je oprávněn měnit nabídku Zboží, Online produktů a Vzdělávacích služeb a s nimi souvisejících cen kdykoli, kromě výše uvedeného případu.

5.8 V případě, že není uvedeno jinak, nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se Kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé výše Kupní ceny na bankovní účet Objednatele.

5.9 Kupující bere na vědomí, že konečné ceny Zboží, Online Produktů a Vzdělávacích služeb jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny české (Kč), a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů (pokud jsou vyčísleny), je vždy uveden v souhrnu objednávky Objednatele.

6) Slevy, slevové kupóny a vouchery

6.1 Slevy z cen za Zboží, Vzdělávací služby a Online produkty poskytnuté Dodavatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

6.2 Při objednávce Vzdělávacích služeb pro pět a více osob jedním Objednatelem nabízí Dodavatel slevu ve výši 5% z celkové částky bez DPH. Podmínkou uplatnění této slevy je bezhotovostní platba na bankovní účet Dodavatele na základě zálohové faktury vystavené na jeden subjekt Objednatele.

6.3 Slevové kupóny a vouchery na jednorázovou slevu 100 %, tj. slevu na Bonusový kurz za účast na Prezenčním školení, je možné použít pouze jednou a na jeden Uživatelský účet Objednatele. Kupón je nepřenosný.

6.4 Délka platnosti, četnost použití a možnosti uplatnění ostatních slevových kupónů a Voucherů jsou variabilní a přesnější informace dostane Objednatel spolu s darovaným kupónem. Zpravidla je platnost kupónu/voucheru uvedena přímo na něm.

6.5 Uplatnění slevových kupónů může být omezeno Dodavatelem zejména v případech, kdy nabude dojmu neoprávněného použití kupónu, nebo kupón pozbyl uvedenou platnost, nebo se Objednatel snaží o velkoobchodní objednávku (více kusů zboží než 1 ks).

6.6 V případě, že se na Zboží nebo Online produkt vztahuje akční cena, je taková cena platná pouze po dobu trvání akce, tj. do jejího skončení, případně do vyprodání zásob, nebo uvedeného počtu kusů Zboží, nebo zaplnění kapacity nebo časového omezení podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

6.7 Slevové kupóny se nedají kombinovat s akční nabídkou, výprodejem či bazarem. Slevové kupóny se nevztahují na bazarové Zboží.

7) Dodací podmínky

7.1 Způsob dodání zboží. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a přepravného na doručovací adresu Objednatele prostřednictvím smluvního přepravce Dodavatele. V případě, že bude nutno Zboží doručovat Objednateli opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

7.2 Způsob dodání Online produktu tj. digitálního obsahu. Přístup k Online produktu je Objednateli umožněn po uhrazení Kupní ceny. Pokyny k užívání zakoupeného digitálního obsahu jsou zaslány na elektronickou adresu Objednatele, kterou uvedl v objednávce. V e-mailu Objednatel obdrží odkaz v podobě URL adresy webové stránky, na které se buď zaregistruje, nebo potvrdí svou identitu, na základě které mu budou sděleny přístupové údaje.

7.3 Převzetí Zboží od přepravce. Při převzetí Zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Objednatel stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán, ze strany Dodavatele, zřetel.

7.4 Dodací lhůta Online produktů. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Online produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Online produkt zpřístupněn nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Dodavatele. Přístup k Online produktu bude povolen do 48 hodin od registrace.

7.5 Dodací lhůta Zboží. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Zboží a jeho skladové dostupnosti, která je uvedena v Eshopu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Dodavatele. U bezhotovostní online platby prostřednictvím platební brány, platební kartou nebo rychlým online převodem bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 2 pracovních dnů po provedení platby.

7.6 Náklady na dopravu Zboží. Náklady na dopravu Zboží obsahují přepravné a balné, které jsou uvedeny v průběhu uzavření objednávky v košíku. Pokud je u Zboží uvedeno „Doprava zdarma“, pak je míněna doprava v rámci České republiky.

7.7 Náklady na dopravu Online Produktu. S ohledem na charakter Online produktu nejsou účtovány náklady na jeho dopravu. Online produkty však ke své funkčnosti vyžadují funkční PC, tzn. hardwarové a softwarové vybavení s připojením k síti Internet na straně Objednatele. Off-line s Online produkty pracovat nelze. Další podrobnosti o přístupnosti Online produktů jsou uvedeny v čl. 9 těchto VOP.

7.8 Po dodání Online produktu je Objednatel povinen co nejdříve provést kontrolu funkčnosti a dostupnost digitálního obsahu tzn. Online produktu. Pokud budou zjištěny nedostatky, nemožnost přístupu apod., je nutné se obrátit na kontakty v odstavci 1.6 těchto VOP.

8) Storno podmínky Vzdělávacích služeb a vybraných Online produktů

8.1 Změny a storna objednávek prezenčních školení, seminářů, konferencí nebo vybraných Online Produktů, jako jsou webináře a distančních školení, přijímá Dodavatel pouze písemně nebo e-mailem na kontaktních adresách, uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP.

8.2 Storno poplatky. Dodavatel si nárokuje storno poplatky na základě potřeby úhrady vynaložených nákladů, spojených s fyzickou účastí na realizaci Vzdělávací služby nebo zajištění živého přenosu v případě Online produktu webináře, či distančního online školení. Přijetím těchto VOP Objednatel uznává nárok Dodavatele na storno poplatek ve výši stanovené v odstavcích 8.4 a 8.5 těchto VOP. Dodavatel má právo na úhradu storno poplatku i v případě, že Objednatel neměl v okamžiku storna potvrzené Objednávky uhrazenou Kupní cenu.

8.3 Bezplatné storno objednávky prezenčního školení, semináře, konference, nebo webináře či distančního školení Dodavatel přijímá nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu.

8.4 Pokud Objednatel provede storno objednávky (uhrazené i neuhrazené) 3 až 2 pracovní dny před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Dodavatel účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % z celé uhrazené/neuhrazené částky.

8.5 Pokud Objednatel provede storno 1 pracovní den před zahájením, nebo přímo v den zahájení příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Dodavatel účtovat stornovací poplatek ve výši 100 % z celé uhrazené/neuhrazené částky. Stornem Dodavatel rozumí i nedostavení se ve smluvený čas Vzdělávací služby na smluvené místo konání, nebo nepřipojení se ve stanovený čas k webináři nebo distančnímu školení prostřednictvím sjednané elektronické platformy, a to bez omluvy. Dodatečná omluva se přijímá pouze ze závažných a prokazatelných důvodů.

8.6 Pokud se Objednatel nebo jeho Účastník nemůže plánované Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online Produktu zúčastnit, Dodavatel bude akceptovat vyslaného náhradníka. Objednatel souhlasí s možnými dodatečnými náklady za tisk Osvědčení o absolvování kurzu či školení na jméno a příjmení náhradníka, ve výši 80 Kč bez DPH.

8.7 V případě, že má Dodavatel dle těchto VOP právo účtovat Objednateli storno poplatek, může se v individuálních případech rozhodnout o přeložení účasti Objednatele nebo jeho Účastníka na náhradní termín stejné akce v průběhu následujících čtyř měsíců. Pokud Objednatel nevyužije tento náhradní termín, pak bude storno poplatek uplatněn Objednatelem v procentuální výši, v souladu s těmito VOP.

8.8 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data konání, místa konání či úplného zrušení Online produktu (tzn. webináře, distančního školení, online streamingu), nebo Vzdělávací služby z organizačních, nebo provozních důvodů. Jestliže Dodavatel výše uvedenou akci zruší a Objednatel má již uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši. Na přání bude Objednateli nabídnut nový termín na stejné školení, kurz, webinář apod.

9) Přístupnost Online produktů a funkčnost digitálního obsahu

9.1 Přístup k Online produktu či jinému placenému digitálnímu obsahu zasílá Dodavatel pouze Objednateli na elektronickou adresu. Online produkty vyžadují k plné funkčnosti, hardwarové a aktualizované softwarové vybavení, zejména výrobcem OS podporovanou verzi operačního systému a poslední aktualizovanou verzi webového prohlížeče.

9.2 Online produkt Objednatel otevírá zpravidla v internetovém prohlížeči. Pro Online školení, kurzy, webináře apod. je nezbytné, aby byl Objednatel připojen k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení.

9.3 Dodavatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo špatnou kvalitu online streamingového videa, v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti internetového připojení Objednatele.

9.4 Dodavatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo chyb plynoucích z používání portálu, v případě špatného nastavení webového prohlíče na straně Objednatele, např. v rámci blokace zpracování a ukládání nebo nedostatečného (i částečného) nastavení souborů cookie, náležících nebo potřebných pro běh webových stránek a jejich funkcí portálu diagnostika-delphi.cz.

9.5 Může se stát, že obsah Online produktu je krátkodobě dočasně nedostupný, např. z důvodu údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10) Uživatelský účet, registrace, aktivace a přístupy

10.1 Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná a jejím uskutečněním se návštěvník nezavazuje k následnému nákupu. Provedenou registraci lze kdykoliv zrušit prostřednictvím žádosti o zrušení Uživatelského účtu a to i v případě, že Uživatelský účet nebyl aktivován.

10.2 Pro uskutečnění Objednávky Online produktu, vč. aplikace slevových kuponů a voucherů a následný přístup k Online produktu, je nutná registrace do Uživatelského účtu a jeho následná aktivace (tzv. Double opt-in ověření).

10.3 Aktivace Uživatelského účtu podléhá ověření vlastníka e-mailové adresy tzv. Double opt-in ověření. Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu Objednatelem/Uživatelem/Účastníkem uvedenou, automaticky odeslán ověřovací e-mail s žádostí o ověření e-mailové adresy prostřednictvím specifického odkazu. Po kliknutí na ověřovací odkaz na straně Objednatele/Uživatele/Účastníka dojde k aktivaci Uživatelského účtu.

10.4 Přístup k Online produktu je udělen Objednateli po registraci a aktivaci Uživatelského účtu a zaplacení kupní ceny, nebo uplatněním platného slevového kuponu nebo Voucheru. Zabezpečený přístup k digitálnímu obsahu, tzn. Online produktu, je limitován pro jednoho Objednatele nebo jednoho Účastníka. Každý přístup je validován na jméno Objednatele/Účastníka.

10.5 Uživatelský účet umožňuje Objednateli na základě registrace v Portále:
a) objednání Zboží, Online produktů nebo Vzdělávacích služeb.
b) přistupovat k Online produktům na základě uděleného Přístupu k online produktu Dodavatelem.
c) Přistupovat k nastavení Uživatelského účtu, historii aktivit apod.

10.6 Při registraci do Uživatelského účtu je Objednatel povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při uskutečnění objednávky jsou Dodavatelem považovány za správné a pravdivé.

10.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Objednatele. V případě, že dojde ze strany Objednatele/Účastníka ke zneužití přístupových údajů, např. předáním přístupů třetí osobě/osobám, bude Uživatelský účet Objednatele/Účastníka zablokován, bez náhrady vrácení peněz za objednaný Online produkt/y dostupný/é v Uživatelském účtu.

10.8 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

10.9 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí z portálu kopírovat jakýkoliv digitální obsah, který není určen ke stažení tzn. materiály, texty, videa, pořizovat kopie, a dále tento digitální obsah nesmí šířit.

10.10 V případě porušení povinností dle odstavců 10.6 a 10.7, tzn. v případě prokazatelného úniku digitálního obsahu nebo přístupových údajů (jména a hesla k Uživatelskému účtu), uznává Objednatel či jeho Účastník nárok Dodavatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, bezhotovostně do 14 pracovních dnů od doručení výzvy na bankovní účet Dodavatele. Přijetím těchto VOP Objednatel/Účastník souhlasí s výší smluvní pokuty.

10.11 Zrušení a omezení Uživatelského účtu. Dodavatel může omezit nebo zrušit Uživatelský účet zejména v případech, kdy:
a) Objednatel, Účastník, Uživatel (návštěvník) svůj Uživatelský účet neaktivoval prostřednictvím Double opt-in ověření.
b) Objednatel/Účastník svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než dvanáct měsíců a současně neprovedl dosud žádnou objednávku Online produktu, tzn. že nemá prostřednictvím svého Uživatelského účtu přístup k žádnému zaplacenému obsahu. V případě, že se Dodavatel rozhodne Uživatelský účet Objednateli, Účastníkovi, Uživateli omezit nebo zrušit z některého z uvedených důvodů, může, ale nemusí jej s předstihem kontaktovat přes e-mailovou adresu, uvedenou při registraci do Uživatelského účtu.
c) Objednatel/Účastník poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a těchto VOP.
d) Objednatel/Účastník umožňuje využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
e) Objednatel/Účastník porušuje autorská práva ve vztahu k obsahu Portálu a Dodavateli.

11) Odstoupení od kupní smlouvy

11.1 Od kupní smlouvy můžete, jako Objednatel, odstoupit prostřednictvím elektronického formuláře, nebo písemně. Preferujete-li písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

11.2 Zákonná 14denní lhůta – Online produkt tj. digitální obsah. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele (spotřebitele), má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve 14denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel (spotřebitel) kontaktovat Dodavatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 14denní lhůtě. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. V opačném případě není Online produkt předmětem reklamace a úhrada zůstane Dodavateli v celkové výši. Objednatel (spotřebitel) nemůže, dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, využije-li před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Dodavatel Objednateli (spotřebiteli) formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel (spotřebitel) před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.3 100% garance vrácení peněz 30 dní – Vybrané Online produkty, tj. digitální obsah, označené tímto označením vyjadřují, že Dodavatel nabízí Objednateli prodloužení 14denní zákonné lhůty pro spotřebitele a rozšiřují ji o podnikatele (tj. podnikající fyzické osoby) nebo právnické osoby (např. s.r.o. nebo a. s.) na 30denní garanci spokojenosti. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele, má možnost na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy distančním způsobem ve 30denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel kontaktovat Dodavatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 30denní lhůtě v rámci 100% garance vrácení peněz. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. Od kupní smlouvy však nemůže Objednatel odstoupit, využije-li před uplynutím 30denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Dodavatel Objednateli formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.4 Objednatel může odstoupit od Kupní smlouvy i v případě vadného plnění.

11.5 Dodavatel je oprávněn od Kupní smlouvy s Objednatelem odstoupit v případě prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a také v případě podstatného porušení povinností plynoucích z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

11.6 Je-li Objednateli spolu se Vzdělávací službou, Online produktem nebo Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Objednatel je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Dodavateli. Veškeré dárky jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na související webové stránce Portálu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí Zákonné 14denní lhůty či 30denní 100% garance vrácení peněz.

11.7 Objednatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy, přeruší-li pečetní samolepku, která brání v použití a aktivaci počítačového programu, resp. Diagnostického software. Od kupní smlouvy nelze odstoupit ani v případě, že Objednatel odsouhlasí aktivaci licence na své kontaktní údaje, nebo kontaktní údaje Koncového uživatele, které pro tyto účely uvedl Dodavateli. Po aktivaci Licence není možné odstoupit od Kupní smlouvy v plném rozsahu.

11.8 Je-li u nabízeného produktu, na příslušné internetové stránce eshopu, nebo prodejního formuláře na portále uvedeno nebo vyobrazeno „30 DNŮ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“, může Objednatel bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu. Tuto možnost Dodavatel umožní pouze těm Objednatelům, kteří jsou zaregistrovaní v eshopu jako podnikatelé (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto garanci individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

11.9 Je-li u nabízeného produktu, na příslušné internetové stránce eshopu, nebo prodejního formuláře na portále uvedeno nebo vyobrazeno „6 MĚSÍCŮ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“, může Objednatel bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do šesti kalendářních měsíců od data vystavení daňového dokladu. Tuto možnost Dodavatel umožní pouze těm Objednatelům, kteří jsou zaregistrovaní v eshopu jako podnikatelé (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto garanci individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

11.10 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy v rámci Diagnostických zařízení Delphi DS15E, DS450, DS180 nebo DS480, bere na vědomí, že po aktivaci licence v souladu s odstavcem 3.20, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Software (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil.

11.11 Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než Dodavatel obdrží Zboží, které je předmětem odstoupení od Kupní smlouvy.

11.12 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení kupní ceny. Zpravidla se může jednat o povrchové znečištění nebo poškození Zboží, nebo nenavrácení dodaného příslušenství, nebo jeho povrchové znečištění nebo poškození.

11.13 V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Dodavatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Objednatelem. V takovém případě vrátí Dodavatel Objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.

12) Reklamační řád, záruka, práva z vadného plnění

12.1 Reklamaci může Objednatel uplatnit elektronicky prostřenictvím elektronického formuláře Podání reklamace, nebo zaslat písemně. Pro písemné podání si prosím stáhněte formulář Reklmační list a zašlete nám jej v dvojím vyhotovení na adresu: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika.

12.2 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

12.3 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

12.4 Dodavatel se zaručuje, že Online produkty (digitální obsah) nebo Zboží při převzetí Objednatelem nemají vady. Je-li Objednatel Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Online produkt nebo Zboží byly vadné již při převzetí. Dále Dodavatel odpovídá za to, že se vady u Zboží nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od jeho převzetí.

12.5 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě, nebo výskytu většího počtu vad, má Objednatel právo požadovat výměnu Online produktu, nebo Zboží za nové, nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že Objednatel od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Online produktu nebo Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.

12.6 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud by před převzetím Online produktu nebo Zboží věděl, že mají vadu, nebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Online produktů, nebo nesprávným uchováváním či zacházením se Zbožím (tiskovinami apod.).

12.7 Pokud nabyl Objednatel dojem, že mu nebyl Online produkt (digitální obsah) dodán v dodací lhůtě, je nejprve nutné zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“ v emailové schránce na webovém rozhraní nebo v e-mailovém klientovi. Pokud nejsou odkazy s přístupy k registraci do Online produktu (digitálního obsahu) k nalezení v e-mailové schránce, uplatní Objednatel reklamaci dle těchto VOP.

12.8 Doporučujeme uplatňovat reklamace bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. Pro urychlení reklamačního řízení přiloží/připíše Objednatel fakturu/číslo dokladu o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

12.9 Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne s Objednatelem jinak.

12.10 O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Dodavatel Objednateli písemné potvrzení buď elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu, nebo písemně na korespondeční adresu Objednatele uvedenou v písemném podání reklamace.

12.11 Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Dodavatel pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá. Popř. že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku, které Dodavatel Objednateli zapůjčil před uzavřením kupní smlouvy.

12.12 V případě, že Zboží při převzetí Objednatelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Objednatel právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou Zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

12.13 Dodavatel může Objednateli poskytnout, nad rámec jeho zákonných práv, z vadného plnění záruku za jakost vyšší než mu ukládá zákon. V případě, že je u Zboží na příslušné stránce eshopu nebo prodejní stránce s prodejním formulářem explicitně uvedeno nebo vyobrazeno „Tři roky záruka“, Dodavatel prodlužuje zákonnou záruku na 36 kalendářních měsíců od data vystavení daňového dokladu. Toto prodloužení záruky je však podmíněno registrací Objednatele do internetového obchodu Dodavatele a nákupem Zboží pod Identifikačním číslem (IČ) Objednatele, který je v tomto případě považován za podnikatele (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel tímto zdůrazňuje, že tato nabídka prodloužení záruky je určena výhradně pro Podnikatele, nikoli pro Spotřebitele. Toto prodloužení záruky neovlivňuje zákonná práva kupujícího z vadného plnění. Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto záruku individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

13) Stížnosti, řešení spotřebitelských sporů a sporů

13.1 Má-li Objednatel k uzavřené Kupní smlouvě, k jejímu plnění nebo k činnostem Dodavatele stížnost, může jej kontaktovat dle odstavce 1.6 těchto VOP.

13.2 Dodavatel není, ve vztahu k Objednateli, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Objednatel (Spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.4 Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se může obrátit i na tyto orgány.

13.5 Vzniknou-li na základě této kupní smlouvy případné spory, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny případy, kdy bude mít Objednatel trvalé bydliště, vč. např. i sídla společnosti, v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

14) Místo pořádání vzdělávacích služeb a ubytování

14.1 Místo pořádání Vzdělávací služby je vždy uvedeno v popisu na webové stránce vztahující se ke konkrétní Vzdělávací službě na Portále.

14.2 Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně Vzdělávací služby, není-li uvedeno jinak.

15) Organizační pokyny

15.1 Prezence účastníků Vzdělávací služby, např. školení prezenční formou, začíná 30 min. před jeho zahájením.

15.2 Prezence účastníků a spojení účastníků k Online kurzu, webináři apod. probíhá alespoň 20 min. před zahájením živého přenosu.

15.3 V případě webináře nebo školení pořádaného distanční formou, Dodavatel zašle s dostatečným předstihem Objednateli na e-mail informace s pokyny pro přihlášení. Po dobu online přenosu Dodavatel zajistí technickou podporu na telefonu. Číslo telefonické linky je vždy uvedeno v zaslaných pokynech.

15.4 Účastníci Vzdělávacích služeb, nebo Online produktů pořádaných formou online streamingu, mají zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy, není-li smluveno jinak.

16) Způsob ukončení kurzu, vydávání osvědčení, potvrzení o účasti

16.1 U každé Vzdělávací služby je na příslušné webové stránce uveden způsob ukončení školení, kurzu. U akreditovaných kurzů může být uvedeno více podmínek pro vydání osvědčení: prokazatelná účast, splnění vstupních podmínek, absolvování požadovaného rozsahu vzdělávání, splnění podmínek závěrečného ověření znalostí, složení závěrečné zkoušky apod. Pokud je závěrečná zkouška pevnou součástí kurzu, je objednávka kurzu považována jako závazná objednávka i za závěrečný test, pokud je účast na zkoušce hrazena samostatně.

16.2 Osvědčení o absolvování prezenční formy Vzdělávací služby je předáno osobně po ukončení akce nebo je zasláno poštou na náklady Objednatele. Dle dohody je možné Osvědčení zaslat i v elektronické podobě.

16.3 V rámci workshopů, seminářů a konferencí není automaticky vystavováno potvrzení o účasti, osvědčení. Na žádost Objednatele je možné dokument vystavit a zaslat na jeho náklady poštou.

17) Uznání práv k duševnímu vlastnictví

17.1 Objednatel/Účastník uznává, že všechna práva k duševnímu vlastnictví (včetně, nikoliv však výlučně, autorského práva, know-how, důvěrných informací, digitálního obsahu, práv týkajících se databází, ochranných známek a vzorů (registrovaných i neregistrovaných) na Portále náleží společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. nebo jejím Dodavatelům příslušných licencí. Dobré jméno firmy a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá užíváním těchto práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. budou náležet společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

17.2 Online produkty a Vzdělávací služby jsou chráněny autorským právem a není možné je bez písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jejich užití třetím osobám. Související materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu Objednatele nebo pověřeného Účastníka. Obsah materiálů nesmí Objednatel ani Účastník měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Dodavatele.

17.3 Objednatel, Účastník si je vědom, že koupí a používáním Online produktů, nebo jiných stránek dostupných na portále diagnostika-delphi.cz, mu nevznikají žádná práva na používání patentů, registrovaných značek, obchodní značek, ochranné známky, obchodních názvů a firemních log Dodavatele nebo dalších firem, které jsou na portále prezentovány, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Tato výše uvedená práva, zejména chráněné obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím odpovídajících majitelů. Na stránkách portálu diagnostika-delphi.cz nejsou zpravidla příslušným způsobem označeny. Nepřítomnost příslušného označení však neznamená, že se jedná o nechráněný název ve smyslu příslušného práva České republiky, např. Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a mezinárodního práva.

18) Vyloučení odpovědnosti

18.1 Veškerá doporučení, návody a pokyny slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o doporučení a záleží na schopnostech Objednatele či Účastníka a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhne.

18.2 Online produkty nikdy nemohou nahradit osobní účast na prezenční formě Vzdělávacích služeb.

18.3 Dodavatel neodpovídá za možný neúspěch při používání postupů, rad a doporučení, či za případné jakékoli škody, způsobené Objednatelem na dopravních prostředcích, diagnostických zařízeních a ostatních dotčených věcech movitých, vč. škod na zdraví, na základě absolvování Online produktu nebo Vzdělávací služby.

18.4 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že se Dodavatel tímto zříká jakékoliv odpovědnosti za škody, vzniklé v důsledku nesprávného nebo neodborného použití diagnostických zařízení. Dále se zříká veškeré odpovědnosti za profesionální výkon, odborné použití nebo nedbalost Objednatele, resp. Koncového uživatele vč. nepřímých škod nebo škod, které vznikly jako následek užívání diagnostických zařízení, jeho software nebo podpůrných služeb. Objednatel souhlasí s tím, že plně přebírá odpovědnost za jakýkoliv neodborný zásah do vozidla nebo za poskytnutí nesprávných informací o rizicích odborně kvalifikovanému koncovému uživateli. Toto zřeknutí se odpovědnosti platí v nejširším rozsahu, který je povolený platnými zákony České republiky.

19) Další práva a povinnosti smluvních stran

19.1 Objednatel tímto prohlašuje, že je odborně způsobilý pro používání objednávaných diagnostických zařízení, nebo že objednává zařízení pro odborně kvalifikovaného Koncového uživatele. Objednatel bere na vědomí, že diagnostické zásahy (čtení a mazání pamětí závad, základní nastavení, kódování, parametrizace, flashování atd.) do dopravních prostředků, s výjimkou čtení informací, souvisejících s emisemi v souladu s normami ISO 15031 a SAE J1979, mohou provádět pouze odborně kvalifikované osoby. Objednatel výslovně souhlasí, že zakoupené Diagnostické zařízení bude použito pouze odborně kvalifikovanými osobami tj. Koncovými uživateli, a přebírá plnou odpovědnost za jakékoliv neodborné zásahy do vozidla, pokud je sám Koncovým uživatelem, nebo za předání informací o těchto rizicích odborně kvalifikovanému Koncovému uživateli, pokud je zařízení určeno pro jiného Koncového uživatele. Odůvodnění: Nesprávně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla, s vlivem např. na bezpečnost, jsou velmi nebezpečné. Jedná se např. o elektroinstalaci vozu či bezpečnostní a asistenční systémy vozidel. Např. neodborně provedené základní nastavení, parametrizace, nebo kódování řídicích jednotek s vlivem na bezpečnost, jako jsou např. jednotky ABS, řídicí jednotky kódované z důvodu připojení tažného zařízení, řídicí jednotky podléhající systémům ADAS (kamerové či radarové systémy a subsystémy) apod., mohou vést k chybám a chybným funkcím těchto systémů a jejich subsystémů, nebo k jejich úplnému výpadku. Důsledkem chybné funkce systémů vozidla s vlivem na bezpečnost hrozí dopravní nehody, nejtěžší poranění osob nebo jejich usmrcení, nebo nejtěžší majetkové škody na vozidle a/nebo okolí.

19.2 Podmínky licenční smlouvy Delphi Technologies, BORGWARNER. Ke schválení licenční smlouvy dochází při instalaci Diagnostického software ze strany Koncového uživatele v souladu s údaji, které poskytl Objednavatel. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel v průběhu instalace vyzván k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ nebo „OK“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostické zařízení Distributorovi společnosti Delphi Technologies, BORGWARNER nebo jejímu zástupci. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci licence, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Software (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v anglickém jazyce. Odkaz na licenční smlouvu zde.

20) Závěrečná ustanovení

20.1 Tyto VOP jsou Objednateli i Spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Všechna znění těchto VOP jsou dostupná na www.diagnostika-delphi.cz/obchodni-podminky.

20.2 Vyšší moc. Dodavatel a Objednatel nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Dodavatel a Objednatel vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Dodavatele nebo Objednatele, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků, vyplývajících z kupní smlouvy, která nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.


Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC

V Praze dne 1. července 2023

Aktualizace podmínek (aktuální znění): verze platná od 1. července 2023